ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
 
การประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
   

 

 
วันที่ 21 มิถุนายน 2561 นางสาวประพันธ์ ชนะวรรณโณ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช 
พร้อมด้วยทีมงานกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ร่วมจัดนิทรรศการสถานีการเรียนรู้เรื่องการลดต้นทุนการผลิต วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561 อำเภอเขาย้อย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเขาย้อย
หมู่ที่ 2 ตำบลบางเค็ม อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
 
   

 

 
วันที่ 20 มิถุนายน 2561 นางสาวประพันธ์ ชนะวรรณโณ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช 
พร้อมด้วยทีมงานกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ร่วมจัดนิทรรศการสถานีการเรียนรู้เรื่องการลดต้นทุนการผลิต วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561 อำเภอบ้านลาด ณ  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบ้านลาด หมู่ที่ 5 ตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุร
ี   
   

 
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 นางสาวประพันธ์ ชนะวรรณโณ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช 
พร้อมด้วยทีมงานกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ร่วมจัดนิทรรศการสถานีการเรียนรู้เรื่องการลดต้นทุนการผลิต วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561 อำเภอหนองหญ้าปล้อง ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
   

 

 
วันที่ 15 มิถุนายน 2561 นางสาวประพันธ์ ชนะวรรณโณ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช 
พร้อมด้วยทีมงานกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ร่วมจัดนิทรรศการสถานีการเรียนรู้เรื่องการลดต้นทุนการผลิต วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561 อำเภอเมืองเพชรบุรี
 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเมืองเพชรบุรี
หมู่ที่ 2 ตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
     
   
 

ประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดประจำเดือนมิถุนายน 2561 ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัด อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนมิถุนายน 2561 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัด อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี