การบริหารโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ
 
          จังหวัดเพชรบุรีได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ ประกอบด้วย คณะทำงาน 5 คณะ ได้แก่
 
 1. คณะทำงานฝ่ายอำนวยการ ประกอบด้วย นายดิสธร วัชโรทัย รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นที่ปรึกษา ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
  เป็นประธานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี เป็นเลขานุการ
 2. คณะทำงานสนับสนุนการจัดโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (รอง1) เป็นประธาน และนายอำเภอ
  ท่ายาง เป็นเลขานุการ
 3. คณะทำงานฝ่ายสนับสนุนและบูรณาการโครงการด้านการเกษตร ประกอบด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (รอง 2) เป็นประธาน
  และเกษตรจังหวัดเพชรบุรี เป็นเลขานุการ
 4. คณะทำงานฝ่ายปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการ ประกอบด้วย เกษตรอำเภอท่ายาง เป็นประธาน และนายปิยวัฒน์ คำมูล นักวิชาการ
  ส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอท่ายาง เป็นเลขานุการ
 5. คณะทำงานฝ่ายจัดระเบียบการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่โครงการ ประกอบด้วย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี
  เป็นประธาน และสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรท่าไม้รวก เป็นเลขานุการ