"ชั่งหัวมัน"
 
เป็นโครงการตามพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วิสัยทัศน์ สร้างโอกาส
  โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ เกิดขึ้นจากความเอาพระทัยใส่ของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อเกษตรกรในการที่จะพัฒนาส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมให้ประสบความสำเร็จ
และสามารถเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน

 
ปี 2552 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อที่ดินจากราษฎร
ณ บ้านหนองคอไก่ ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 250 ไร่ เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์
รวบรวมพืชเศรษฐกิจนานาชนิด เพื่อเป็นแนวทางให้กับเกษตรกร โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอท่ายาง
จังหวัดเพชรบุรี
 
ร่วมแรงสร้าง : วางรากฐานเศรษฐกิจชุมชน
 
 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2552 นายดิสธร วัชโรทัย รองเลขาธิการพระราชวัง สำนักพระราชวัง

ประชุมวางแผนการดำเนินงาน "โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ" โดยกรมชลประทานได้รับมอบหมาย
ให้เป็นหน่วยงานกลางในการประสาน 11 หน่วยงาน ประกอบด้วย

 
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(สำนักชลประทานที่ 14, โครงการส่งน้ำ
และบำรุงรักษาเพชรบุรี, โครงการก่อสร้าง
1/14)
 • ก่อสร้างพลับพลา 9 เหลี่ยม และห้องสรง
 • ก่อสร้างลานจอดเฮลิคอปเตอร์ และลาน
  จอดรถยนต์
 • ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำหนองเสือ ได้แก่ ซ่อมแซม
  หินทิ้ง, หินทางระบายน้ำล้น, ปลูกหญ้า
 • ขุดลอกอ่างเก็บน้ำ, สระเก็บน้ำ, ปรับปรุง
  อาคารท่อส่งน้ำ
 • ก่อสร้างรั้วลวดหนามรอบพื้นที่
 • งานถางป่าปรับพื้นที่โครงการ
 • ก่อสร้างอาคารสำนักงานโครงการ,
  โรงเก็บพืชผล, โรงเก็บพัสดุ
 • ติดตั้งระบบกระจายน้ำในแปลงสวน
 • ปลูกต้นมะพร้าวรอบพื้นที่ในแปลง
 • สนับสนุนด้านแรงงาน, เครื่องจักร
  เครื่องมือ ในส่วนงานอื่น ๆ เช่น แรงงาน
  ปลูกมันเทศ, เก็บผลผลิตมะนาวและบำรุง
  รักษาพืชผัก - พืชไร่ และอื่น ๆ
ทางหลวงชนบทจังหวัดเพชรบุรี
 • ปรับปรุงถนนสาธารณะ
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 13 หน่วย
บัญชาการทหารพัฒนา
 • จัดทำถนนรอบที่ดินและในโครงการ
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 • เจาะบ่อบาดาล จำนวน 3 บ่อ
กรมพัฒนาที่ดิน
 • จัดเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ดิน
กรมส่งเสริมการเกษตร
 • จัดหาพันธุ์พืช พันธุ์ไม้ รวมทั้งพืชผัก พืชไร่
  ปลูกในพื้นที่โครงการ
กรมส่งเสริมสหกรณ์
 • ดำเนินการปลูกต้นมะพร้าวในโครงการ
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
 • จัดสรรพื้นที่สร้างลานจอดเฮลิคอปเตอร์และ
  รถยนต์ บ้านพัก
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 • จัดทำระบบไฟฟ้าแรงสูง
กองพันบริการ กองบริการ ศูนย์การทหารราบ
 • นำกำลังพลทหารร่วมพัฒนาและปรับแต่งที่ดิน
กระทรวงมหาดไทย
 • ประสานงานกับหน่วยงานราชการและองค์กร
  ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรี