นายชาย พานิชพรพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นางนฤมล ปาลวัฒน์ นายประสาน วงศ์สวัสดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัด
เพชรบุรี นายสุพจ์ แสงปทุม ผอ.สสข.2 จ.ราชบุรี นายศักดิ์ชัย วังทอง เกษตรจังหวัดเพชรบุรี นายไพบูลย์ บัวราษฎร์
เกษตรอำเภอท่ายาง พร้อมข้าราชการ และเกษตรกร ร่วมพิธีเกี่ยวข้าว ณ โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ ต.เขากระปุก
อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี (15 พ.ย.52)